22 มีนาคม 2562 สทนช.จับตาภัยแล้งอีสาน ยืนยันไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/278598

วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลก แต่ในหลายพื้นที่ยังประสบภัยแล้ง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงเร่งระดมทุกหน่วยงานด้านน้ำ เตรียมแก้ปัญหาภัยแล้งและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่าการสำรวจล่าสุดพบว่า 31 จังหวัดปลูกพืชมากกว่าแผนที่กำหนดในเขตชลประทานมากกว่า 1,000,000 ไร่ และนอกเขตชลประทาน 100,000 ไร่ จึงขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชเพิ่ม เพราะน้ำอาจไม่เพียงพอ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่าปีนี้ไทยประสบปัญหาภัยแล้งมากกว่าเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ปีนี้มีการจัดสรรน้ำจากอ่างขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งแล้ว เพื่อช่วยให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ โดยจัดสรรไปแล้วร้อยละ 72 ส่วนน้ำที่เหลือจะนำใช้ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งถือเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนพร้อมยืนยันว่าทุกภาคจะไม่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ มีเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษจากภัยแล้ง สำหรับปีนี้ประกาศไม่สนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนทับเสลา เขื่อนกระเสียว เขื่อนลำนางรอง และเขื่อนลำพระเพลิง ขณะที่ปัจจุบันยังมีคนไทยส่วนใหญ่บางส่วนไม่เข้าถึงน้ำดื่มสะอาด สทนช.จะร่วมกับ 18 หน่วยงานด้านน้ำวางแผนแก้ปัญหาน้ำของไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการน้ำดื่มและช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง